Regulamin

Klauzula informacyjna RODO

 

Informujemy, że:

 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie oferiusz.pl jest FHU 2S Sławomir Smołka z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobieskiego 11 lok. CD18, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2) Zgromadzone dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. zapewnienia Użytkownikom Serwisu oferiusz.pl możliwości publikacji ogłoszeń

b. zapewnienia Użytkownikom Serwisu oferiusz.pl dostępu do informacji zawartych w publikowanych ogłoszeniach i w celu realizacji intencji wyrażonych w ogłoszeniach 

3) Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o art. 6 ustęp 1.B oraz 1.F ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

4) Każdy podmiot, którego dane są przedmiotem przetwarzania ma prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5) Zgromadzone dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

6) Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na ich rzetwarzanie, w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres admin@oferiusz.pl

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin użytkowania serwisu ogłoszeń oferiusz.pl, zwany dalej Regulaminem, określa  warunki świadczenia usług publikacji i wyszukiwania ogłoszeń zakupu i sprzedaży towarów, produktów, usług, praw i informacji prezentowanych przez Użytkowników drogą elektroniczną, za pośrednictwem stron internetowych znajdujących się domenie oferiusz.pl - zwanych dalej Serwisem.

 

§ 2

1. Serwis świadczy usługi polegające na wyszukiwaniu ogłoszeń o produktach, towarach, usługach, prawach i innych informacjach za pośrednictwem wyszukiwarki. Serwis dostarcza możliwość zamieszczania ogłoszeń zawierających informacje o produktach, towarach, usługach, prawach i informacjach będących przedmiotem wymiany w oparciu o umowy kupna, sprzedaży, wymiany, darowizny. 

2. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 

3. Zwany w dalszej części Przedmiot ogłoszenia to produkt, towar, usługa, prawo i/lub informacja, oferowane w celu dokonania rzeczywistej transakcji kupna, sprzedaży, wymiany lub darowizny.

 

Warunki korzystania z serwisu.

 

§ 3

1. W celu skorzystania z Serwisu, Klient powinien posiadać sprawny i odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób trzecich sprzęt (komputer, laptop, tablet, telefon, itp.) z dostępem do Internetu oraz poczty elektronicznej. Serwis nie odpowiada za właściwe zabezpieczenie sprzętu, łącza, danych poczty elektronicznej oraz konta użytkownika w Serwisie.

2. W celu skorzystania z możliwości publikacji i dalszej edycji ogłoszenia, Użytkownik jest zobowiązany do założenia w serwisie konta posługując się właściwym adresem e-mail oraz odpowiednim, bezpiecznym hasłem do logowania. Celem weryfikacji, na adres e-mail wskazany w trakcie rejestracji przesłany zostanie link aktywacyjny.

3. Ogłoszenie powinno zawierać czytelne i możliwie najdokładniejsze dane służące właściwemu i jednoznacznemu kreśleniu wszystkich cech oferowanego Przedmiotu ogłoszenia. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezbędnych zmian w ogłoszeniu lub przeniesienia ogłoszenia do odpowiedniej kategorii.

4. Ogłoszenie powinno określać dokładne intencje (zamiary) związane z czynnością, której przedmiotem jest ogłoszenie.

5. Ogłoszenie nie może budzić wątpliwości lub wprowadzać w błąd co do cech Przedmiotu ogłoszenia i zamiarów z nim związanych.

6. Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania ogłoszeń dotyczących Przedmiotów ogłoszeń, którymi obrót jest niezgodny z przepisami prawa lub narusza prawa innych osób.

7. Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania ogłoszeń Przedmiotów ogłoszeń, które są zabronione przez Serwis i określone w Załączniku nr 2 niniejszej umowy (o ile takowe występują).

8. Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania w ogłoszeniu zdjęć pochodzących z ogłoszeń osób trzecich, ich autorstwa lub przedstawiających oferowany przez nie przedmioty, towary, usługi, prawa i informacje.

9. W trakcie publikacji ogłoszenia Użytkownik może skorzystać z płatnych Usług dodatkowych. Wysokość opłat (o ile takowe występują) prezentowana jest każdorazowo w trakcie korzystania z Usług dodatkowych i opisana w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu (o ile takowe występują). Wszelkie opłaty dokonywane przez Użytkownika mają charakter dobrowolny.

10. Serwis nie odpowiada za poprawność, legalność i jakość ogłoszeń oraz zgodność Przedmiotu ogłoszenia z prezentowanym stanem faktycznym.

11. Serwis nie odpowiada za rzeczywistą zdolność do dokonania transakcji, intencje oraz przebieg i wykonanie umów związanych z ogłoszeniem i Przedmiotem ogłoszenia.

12. W uzasadnionych przypadkach każdy Użytkownik Serwisu może i powinien zgłościć zastrzeżenia dotyczące poprawności, legalności i jakości zamieszczonego ogłoszenia korzystając z formularza "Zgłoś" zamieszczonego przy ogłoszeniu lub w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email admin@oferiusz.pl, opisując nieprawidłowości w sposób możliwie najdokładniejszy.

13. Serwis zastrzega sobie prawo do niepublikowania ogłoszenia w ogóle lub usunięcia ogłoszenia, jeśli będzie ono sprzeczne z przepisami prawa, regulaminem Serwisu , dobrymi obyczajami lub będzie naruszać prawa osób trzecich.

14. Serwis zastrzega prawo do niepublikowania, dezaktywacji lub usunięcia ogłoszenia w przypadku niezgodności Przedmiotu ogłoszenia z warunkami publikacji ogłoszenia opisanymi w § 3 pkt. 3-7 lub zgodnie z uzasadnionym wnioskiem Użytkownika serwisu opisanym w § 3 pkt. 12

15. W przypadkach opisanych w § 3 pkt. 13 i 14 Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za całość lub część opłaconych Usług dodatkowych.

16. Użytkownik ma prawo do edycji, usunięcia lub dezaktywacji ogłoszenia w dowolnym momencie. Usunięcie ogłoszenia przez użytkownika nie zobowiązuje Serwisu do zwrotu jakichkolwiek pobranych opłat dodatkowych.

17. Publikując ogłoszenie Użytkownik wyraża zgodę na publikację ogłoszenia wraz z treścią i zdjęciami oraz swojego numeru telefonu, bez dodatkowych opłat, we wszystkich innych mediach, w tym prasie, telewizji, ulotkach, reklamach, innych serwisach internetowych i społecznościowych, bez wyłączeń. Użytkownik, który dołączy do ogłoszenia zdjęcia, z chwilą ich zamieszczenia w Serwisie, udziela on administratorowi Serwisu bezpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie zdjęć.

18. Ogłoszenie nie może zawierać linków prowadzących do innych stron internetowych, chyba że linkowana strona zawiera taki sam odnośnik do Serwisu.

 

Polityka prywatności

§ 4

1. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje zasady Polityki Prywatności.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Klient wpisując swoje dane osobowe na stronie Serwisu potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i że akceptuje wszystkie jego postanowienia. Ponadto, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i usunięcie tych danych przez prowadzącego Serwis.

3. Prowadzący Serwis publikuje dobrowolnie udostępniony przez Użytkownika numer telefonu i/lub adres e-mail, których użycie jest niezbędne dla prawidłowego kontaktu z oferentem, w ramach realizacji intencji opisanych w ogłoszeniu. Podane przez Użytkownika dane osobowe, prowadzący Serwis wykorzystuje w celach korespondencyjnych oraz dla celów księgowych i statystycznych.

4. W szczególnych przypadkach administrator może przetwarzać dane osobowe ponad zakres art. 2 i 3 regulaminu, jeżeli przetwarzanie takie jawi się jako niezbędne z punktu widzenia prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osób trzecich, każdorazowo zgodnie z wymaganiami ustawowymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

5. Właściciel i administrator Serwisu nie sprzedają, ani nie udostępniają osobom trzecim danych Klientów. Wyjątek stanowi jedynie udostępnienie numeru telefonu Użytkownika podmiotom, o których mowa w §3 pkt. 17.

6. Serwis oferiusz.pl stosuje tzw. cookies. Są to pliki tekstowe przechowywane na komputerze Klienta. Nie mają na celu pozyskania jakichkolwiek informacji osobowych o Kliencie, a jedynie mają na celu m.in. dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Klienta, optymalizacji procesu korzystania z Serwisu oraz tworzenie statystyk. Klient może jednak wyłączyć mechanizm cookies w każdej chwili, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Usunięcie lub zmiana ustawień dotyczących plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu.

 

Reklamacje

§ 4

1. W przypadku zastrzeżeń do funkcjonowania Serwisu i dokonanych opłat za Usługi dodatkowe Użytkownik, w chwili stwierdzenia nieprawidłowości jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia publikacji ogłoszenia, może zgłosić pisemną reklamację drogą elektroniczną na adres e-mail: admin@oferiusz.pl.

2. Serwis rozstrzyga reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, informując Użytkownika o wyniku postępowania na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni nie oznacza uznania reklamacji przez Serwis.

3. W razie uwzględnienia reklamacji Serwis, w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia, dokonuje zwrotu opłat za Usługi dodatkowe w części lub w całości.

4. Podstawą reklamacji nie może być niedotrzymanie warunków zamieszczania ogłoszeń określone w par. § 3 pkt. 3-7.

 

Odpowiedzialność serwisu

 

§ 5

1. Użytkownik wykorzystuje Serwis jedynie na własną odpowiedzialność i ryzyko, za które nie ponosi odpowiedzialności prowadzący Serwis, ani inne podmioty, którym prowadzący Serwis zleci wykonanie tych usług.

2. Prowadzący Serwis nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych, niezastosowaniem się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu, lub szkodą powstałą w skutek działań siły wyższej lub z tytułu innych przyczyn niezależnych od prowadzącego Serwis.

3. Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie kont e-mail Użytkownika.

4. Usługi świadczone przez Serwis wykonywane są z zachowaniem należytej staranności. Ani Serwis, ani podmioty z nim współpracujące, nie gwarantują osiągnięcia konkretnych, określonych i oczekiwanych efektów związanych z publikacją ogłoszeń.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne konsekwencje związane z publikacją treści ogłoszenia, w tym wprowadzeniem Użytkownika w błąd, podaniem błędnych informacji co do Przedmiotu ogłoszenia, intencji ogłoszenia, brakiem realizacji umowy lub transakcji.

6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nadużycie danych osobowych Użytkownika znajdujących się w ogłoszeniu lub pozyskanych przez nielegalną ingerencję w system ze strony osoby trzeciej. Użytkownik wyraża zgodę na anonimowe wykorzystanie danych osobowych podanych przy rejestracji dla celów statystycznych.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 6

1. Klient oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości. Korzystanie z Serwisu jest możliwe jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej oferiusz.pl i ma zastosowanie do wszystkich Usług świadczonych na jego podstawie po tej dacie.

3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej oferiusz.pl. O zmianach tych Serwis poinformuje użytkownika drogą mailową na adres poczty elektronicznej Użytkownika z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia konta w serwisie. Ogłoszenia publikowane przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu, są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu ich publikacji.

2. Prowadzący Serwis może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią, lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej. Może w szczególności także Serwis sprzedać, darować, wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. Klient poprzez skorzystanie z Serwisu wyraża zgodę na powyższe czynności i oświadcza, że nie będzie konieczna jego odrębna zgoda w tym zakresie.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.